Tyto zásady vedou k zajištění odpovídajících závěrů z auditu a umožňují, aby na sobě nezávislí auditoři dospěli za podobných podmínek k podobným závěrům.

Na veškeré naše činnosti při auditech se vztahuje zachování přísné mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se auditoři při realizaci auditů seznámí.

Přínosem našeho auditu je objektivní posouzení systému řízení z pohledu zvláště náročného zákazníka. Výstupem je Zpráva z auditu, navržení možných řešení problémů a změny ve struktuře společnosti tak, aby mohla zefektivnit svůj provoz a snížit náklady.

Ekologické audity slouží k vyhodnocení a kvantifikaci ekologických rizik spojených s plánovaným projektem nebo realizovaným výrobkem a následně i ke zmírnění a odstranění jejich dopadů na životní prostředí. Při provádění těchto auditů se musí brát v úvahu všechny ekologické aspekty.

Audity
Jedním z hlavních důvodů ekologických auditů je vyhnout se budoucím finančním ztrátám, které by mohly vzniknout nedostatečným vyhodnocením a následným odstraňováním způsobených škod na životním prostředí. Výstupem auditu je navržení řešení problémů a takových změn ve struktuře firmy, aby dokázala eliminovat zátěže plynoucí do životního prostředí na minimum.

Pravidelné audity OHSAS zajišťují trvalou bezpečnost a ochranu zdraví při práci a trvalý soulad s právními předpisy v oblasti BOZP. Správným vyhodnocením rizik BOZP snížíte množství pracovních úrazů a nemocí z povolání na minimum, zvýšíte svou důvěryhodnost z pohledu veřejnosti i státních kontrolních orgánů a zvýšíte propagaci vaší firmy.

Zajistíme Vám:

  • audity shody s právními a jinými požadavky (dle principů normy ISO 14001)
  • audity odpadového hospodářství (analýza ekonomické efektivity, nezávislá supervize KOH)
  • interní audity systémů řízení ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 45001