Dotazy a odpovědi

Kdy musím mít zpracovaná pravidla pro nakládání?

Pravidla pro nakládání je vhodné zpracovat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenou kategorii nebo kategorie nebezpečnosti karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B.

Pravidla by měla být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech látek a směsí, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel již není povinné projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Musím vést evidenci odpadů?

Evidence odpadů se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle zákona č. 541/2021 Sb. a dále vždy obsahuje:

a) datum a číslo zápisu do evidence,

b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Kdy musím podávat hlášení o produkci odpadů?

Roční hlášení jste povinni podávat v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb. v případě, že překročíte limit více než 600 kg „N“ odpadů/rok nebo více než 100 t „O“ odpadů/rok. Termín pro podávání ročního hlášení je 28. 2. za uplynulý rok.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Vztahuje se na nás povinnost podávat hlášení do IRZ?

Povinnost podávat hlášení do IRZ je ukotvena v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.

Od ohlašovacího roku 2016 vzniká povinnost ohlašovat úniky a přenosy do IRZ provozovatelům s dotčenou vyjmenovanou činností (včetně případné kapacity) a v případě překročení stanovených prahových hodnot, tj. provozovatelům, kteří jsou uvedeni v §3 odst. 1 a §3 odst. 2 zákona o IRZ.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady, které musí být splněny zároveň:

  • Existence provozovny
  • Naplnění definice jedné z vyjmenovaných činností
  • Existence úniků a/nebo přenosů
  • Překročení stanoveného ohlašovacího prahu za příslušný ohlašovací rok
Proč potřebujeme odborný posudek zdroje znečišťování ovzduší?

K řízení o vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje nebo ke stavbě a změně stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje.

Povinnost předložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a dále na řízení o změnách povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit.

Odborný posudek zpracovává autorizovaná osoba dle § 32 zákona o ochraně ovzduší.

Kdy musím mít bezpečnostního poradce ADR?

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou souvisejí operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro danou činnost. Povinnost se dle zákona týká také příjemců a odesílatelů nebezpečných věcí.

Kdy musíme mít Odborně způsobilou osobu v oblasti BOZP?

Zaměstnává-li zaměstnavatel:

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Napište nám