• školení v pohodlí vlastního pracoviště a ve zvoleném čase
 • zajištění vlastních školicích prostor
 • hlídání a evidenci termínů školení podle nastavených parametrů
 • zajištění podkladů pro školení (dokumentace)
 • ověřování znalostí testem
 • vydání osvědčení o absolvování školení
 • odborné garance a poradenství

Cílem školení je seznámit zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zajištění požární ochrany (PO) a seznámení zaměstnanců se základními postupy při poskytování laické první pomoci. Školení ISO je určeno společnostem, které chtějí auditovat své systémy řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS) či jiné systémy vlastními silami, bez využití outsorcingu. Zavedením systému vzniká povinnost auditování. Společnost získá vlastního auditora jež je schopen kvalifikovaně prověřit funkčnost zavedeného systému. Účastníci školení získají základní přehled o předmětu, cílech a metodikách auditů.

Celá oblast ochrany životního prostředí (OŽP) je popsána a řídí se platnými závaznými právními předpisy. Legislativní požadavky kladené na ochranu životního prostředí jsou jednou z řady rostoucích nároků na každodenní zajištění chodu kterékoliv společnosti působící na našem území. Bohužel to znamená při porušování daných ustanovení i možnost vysokých finančních postihů ve formě pokut od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) jako vrcholného kontrolního orgánu v oblasti ochrany ŽP. Formou školení Vás zasvětíme do povinností v oblasti ŽP a poradíme Vám, jak tyto povinnosti nejlépe zvládat.

Jedná se o tyto základní oblasti OŽP:

 • nakládání s odpady
 • nakládání s obaly
 • ochrana ovzduší
 • ochrana vod a půdy
 • nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • prevence závažných havárií

Školení je prováděno odborně způsobilou osobou formou prezentací a v případě zájmu zákazníka je kurz zakončen znalostním testem a výstupem je Osvědčení o absolvování školení se všemi náležitostmi vyžadovanými legislativou.