Převezmeme za Vás veškeré povinnosti vyplývající z legislativních požadavků …

Vodní hospodářství

 • zpracujeme Vám veškerou dokumentaci požadovanou státní správou
 • vyřídíme potřebná povolení, která Vám legislativa ukládá (povolení k nakládání s vodami apod.)
 • zajistíme Vám vedení požadovaných dokumentací dle zákona
 • zpracujeme havarijní plány a plány opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám
 • odebereme vzorky všech druhů vod a zajistíme jejich analýzu oprávněnými laboratořemi
 • zajistíme Vám stálý konzultační servis, kde Vám zodpovíme veškeré vaše dotazy

Odpadové hospodářství

 • zajišťujeme pravidelnou kontrolu zařazení produkovaných odpadů dle aktuálního katalogu odpadů
 • průběžné zpracovávání evidence odpadů
 • zpracování ročního evidenčního hlášení pro příslušný orgán státní správy
 • zpracování ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) a popisků odpadů
 • zpracování písemných informací o odpadech (dříve Základní popisy odpadů)
 • zpracování potřebných provozních a havarijních řádů
 • konzultační a poradenský servis v dané oblasti
 • odborně způsobilá osoba pro nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Ovzduší

 • zajišťujeme vedení požadovaných evidencí, dokumentů a provozních řádů pro příslušné zdroje znečišťování ovzduší
 • zpracování povinného ročního hlášení o zdrojích znečišťování ovzduší
 • zpracování autorizovaných posudků pro zdroje znečišťování ovzduší
 • zajištění měření emisí
 • konzultační a poradenský servis v dané oblasti

Oblast Chemických látek a směsí

 • dohled nad nakládáním s chemickými látkami odborně způsobilou osobou
 • zpracování pravidel pro bezpečné nakládání
 • pravidelné školení dle zákona
 • vedení evidence chemických látek a směsí
 • zpracování protokolů o zařazení podniku dle zákona o prevenci závažných havárií
 • zpracování Bezpečnostních zpráv
 • provádíme také pravidelné revize bezpečnostních listů od dodavatelů a zpracování nových bezpečnostních listů